Double Bill: 

Eccentric & Intertajuntatutkimus

Stoa, Itäkeskus
Pe / Fri 7.6. 19:00
La / Sat 8.6. 17:00

Liput / Tickets 16/13e
Osta liput / Buy tickets

Saavutettavuus / Accessibility

E C C E N T R I C

”Eccentric” tuo lavalle kehon, joka on omassa kontekstissaan ”eriskummallinen, omituinen, outo ja epätavallinen”, kehon joka on eksentrinen. Mikä on tämän kehon kokemus ja historia ja vielä kiinnostavampaa; mitä kaikkea se voi olla kun se saa tilaa itselleen?

Teos on tutkimus b-girlin liikkeeseen ja ilmaisuun kun sitä ei lähtökohtaisesti katsota miesoletetun liikkujan verrokkina. Suomen ensimmäinen kokonaan naisoletetuista tanssijoista koostuva break-ryhmä ottaa tilan häpeilemättömästi itselleen. Ryhmän keskinäinen energia ja toisaalta pään sisällä riehuvat epävarmuudet tulevat käsitellyiksi liikkellisten tehtävien kautta. Yleisö pääsee näkemään lähes 45 minuuttia raakaa, herkkää ja hersyvää break-tykitystä.

Eccentric squad on vuonna 2017 perustettu bgirleistä, eli naisbreikkareista koostuva suomalainen katutanssiryhmä. Kuusijäseninen ryhmä treenaa aktiivisesti, opettaa ja osallistuu tanssitapahtumiin Suomessa ja maailmalla. Vaikka breikin vaativuus ja kulttuurin maskuliinisuus välillä käy hermoille, ovat ne toisaalta ryhmän suurimpia motivaation lähteitä ja sen kannatteleva voima.

Koreografia: Eccentric Squad ja Vanessa Virta

Esiintyjät: Eccentric Squad, eli Petra Kinnunen, Roosa Merikari, Niina Lisma, Aino Lisma, Kristiina Mikhel ja Sarita Joutsen

Äänisuunnittelu: Sebastian Kurtén

INTERTAJUNTATUTKIMUS – ONLINE ELI OLEN 2019

Maailmankuva leviää, tieto leviää ja ihmiset leviävät. Mitä tapahtuu kun keho ja mieli leviävät. Kun leviää niin myös hajoaa.

Jatkuvassa kehityksessä oleva taiteellinen tutkimus tanssitaiteen ja tulevaisuuden tutkimuksen rajapinnassa.

Mitä:
Ihmiskunta on tutkitusti kehittynyt sykleissä aikojen alusta asti. Mitä lähemmäksi nykypäivää tulemme niin kehityksen tahti on vain kiihtynyt, ja syklit tihentyneet. Nykypäivänä elämme murrosta, jossa olemme kulkemassa kohti uutta kehityksen aaltoa. Tämän aallon perustana toimii Internet. Samalla tavalla kuin höyrykoneet aikoinaan mullistivat yhteiskunnat ja käynnistivät teollisen aikakauden. Internet tulee toimimaan seuraavan aallon pohjana, jonka päälle tulevaisuutta rakennetaan.

Taiteen näkökulmasta:
Aihepiiriä lähdetään tutkimaan liikkeen kautta ja sen avulla tullaan nostamaan esiin ajatuksia kehosta ja mielestä. Liike tarjoaa vaihtoehtoisen ajattelutavan ja sen kautta paljastuvat asiat eivät ilmenisi pelkän kielellisen tutkimuksen kautta.

Tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmasta:
Yksi tapa analysoida tulevaisuuden kehityksen suuntia on aistia ja tulkita heikkoja signaaleja, joita ympäristömme tarjoaa. Välillä nämä heikot signaalit ovat ihmisen sanallisen ilmaisukyvyn ulottumattomissa, jolloin niitä on vaikea tuoda esille.

Tulevaisuuden tutkimuksen ja taiteen rajapinnassa:
Ihminen luonnostaan pyrkii selittämään ja purkamaan näitä asioita taiteen kautta, koska taide tarjoaa väylän tunteiden ilmaisulle, mikäli niitä ei osata kielellä ilmaista. Täten myös tämä prosessi on itsessään liikkeellistä tulevaisuuden tutkimusta, sen avulla hyödynnämme näitä ”hiekkoja singnaaleja” ja tuomme niille konkreettisen muodon joka voi paljastaa jotain mitä emme tiedä.

Internetin laajeneminen. Kaikkialla oleminen. Tiedon leviäminen. Uusi todellisuus vai todellisuuden jatke.

Miksi: Aiheessa yhdistyy taide välineenä tulevaisuuden tutkimukselle, mutta myös tulevaisuuden tutkimus toimii taiteen työvälineenä. Välineet toimivat vuorovaikutuksessa yhteisen ilmiön tutkimuksessa. Tulimme näistä taustoista, halusimme löytää yhteisen teeman. Aihe sivusi kummankin alaa ja kiinnostuksen kohteita. Murroksen vaikutukset koskettavat ihmisen kehollista ja mielellistä olemista, sekä yhteiskuntien tulevaisuutta.

Miten: Fyysisen teoksen lisäksi keräämme yleisöltä aineistoa kyselytutkimuksella. Kyselylomakkeiden pohjalta työstämme teosta uudelleen jokaisen esityksen jälkeen. Teos on siis luonteeltaan prosessinomainen tutkimus, joka muokkautuu jokaisen esityskerran jälkeen. Ensimmäinen versio toteutettiin 2015 Urbanapa festivaaleilla Helsingin Ateneumissa. Toinen versio työstettiin keväällä 2016 Kutomon nykytaidetilassa Turussa, ja kantaesityksensä se sai 2016 syksyllä Äänekoskella. Nyt kolmas versio esitetään URB 19 festivaalilla Helsingissä.

Lyhyesti ketkä:

Tero Hytönen on valmistunut Taiteen maisteriksi Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta 2014 ja tulevana jouluna 2019 valmistuu koreografiksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta. Hän on kiinnostunut kuvataiteen ja esittävien taiteiden rajapinnasta, sekä eri tieteiden törmäyttämisestä taiteelliseen prosessiin. Tässä kyseisessä tutkimuksessa tähän prosessiin liittyy tulevaisuuden tutkimuksen suuntautuminen maailmaan ja sen tutkimuskohteet.

Antti Uimonen on valmistunut vuonna 2011 Turun yliopiston Tulevaisuudentutkimuksen maisteriohjelmasta. Pitkän tanssiharrastuksen ja ammatin myötä häntä kiinnostaa suuresti Tulevaisuuden tutkimuksen opintojen ja tanssitaiteen yhdistäminen sekä niiden parissa työn tekeminen.

Olemme tunteneet toisemme jo 17 vuotta ja toimineet aktiivisesti yhteistyössä koko ajan. Taustoiltamme olemme kummatkin Break-tanssijoita ja olemme Helsinkiin asetuttuamme suuntautuneet omille opinto- ja urapoluillemme. Antti on opintojen jälkeen työllistynyt konsulttina ja Tero taiteen kentällä. Opintojemme loppuvaiheessa pitkä historiamme ja ystävyytemme on herättänyt pohtimaan kummankin alan asiantuntemuksen yhdistämistä. Yhteistyössä näemme paljon mahdollisuuksia molempia aloja laajentavaan ja tukevaan toimintaan, joka voi synnyttää uusia toimintatapoja myös muiden käyttöön.

E C C E N T R I C

“Eccentric” brings to the stage a body that is “strange, peculiar, weird and unusual” in its own context; the body that is eccentric. What is the experience and history of this body, and even more interesting; what all can it be when it is given space?

This work is a study of the movement and expression of a b-girl, particularly when the base of the gaze directed to them is not a comparison to an assumed male dancer. Finland’s first breakdance group consisting entirely of dancers whose gender is assumed as female takes the space without shame. The mutual energy of the group and, on the other hand, the uncertainties that rave within become dealt with through movement-based missions. The audience is invited to enjoy almost 45 minutes of brutal, delicate and giddy breakdance.

Eccentric squad is a Finnish street dance group composed of bgirls or female breakdancers. The six-member group is training actively while teaching and participating in various dance events in Finland and abroad. Although the breakdance culture is very demanding and masculine, as such it is one of the group’s greatest sources of motivation.

Choreography: Eccentric Squad and Vanessa Virta

Performers: Eccentric Squad includes Petra Kinnunen, Roosa Merikari, Niina Lisma, Aino Lisma, Kristiina Mikhel and Sarita Joutsen

Sound design: Sebastian Kurtén

INTERTAJUNTATUTKIMUS – ONLINE ELI OLEN 2019

The world view spreads, knowledge spreads and people spread. What happens when the body and mind spread. When something spreads, it also breaks down.

Continuous development of artistic research at the interface between dance art and future research.

What: As research shows, humanity has developed in cycles since the beginning of time. The closer we are to the present day, the pace of development has only accelerated, and the cycles have become more intense. Today, we are living in a transition where we are moving towards a new wave of development. This wave is based on the Internet. In the same way as steam engines once revolutionized societies and launched an industrial era. The Internet will serve as the basis for the next wave of development on which the future will be built on.

From the point of view or art: The topic is explored through movement which will bring to surface ideas about the body and the mind. The movement offers an alternative way of thinking which reveals things that would not appear through purely linguistic research.

From the point of view of future research: One way to analyze future trends is to sense and interpret the weak signals that our environments offer. At times, these weak signals are beyond the reach of the verbal expression, making them difficult to disclose.

From the interface between future research and art: People naturally try to explain and unravel these things through art, because art provides a channel for expressing emotions that are difficult to express through language. Thus, this process in itself is future research with movement, utilized to catch these “weak signals” and give them a concrete form that can reveal something we do not yet know.

The expansion of the Internet. Being everywhere. Dissemination of information. A new reality or a continuation of reality.

Why: The subject combines art as a tool for future research, but future research also functions as a tool for art. These tools interact in the study of a shared phenomenon. We came from these backgrounds, we wanted to find a common theme. The subject touched both of our focus areas and interests. The culmination has an affect on people’s physical and mental being, and the future of societies.

How: In addition to a physical work, we collect material from the audience through a survey. Based on this survey, we re-work this work after each performance. The work is by its nature a process-oriented research which is modified after each performance. The first version was made for Urbanapa 2015 festival in Ateneum, Helsinki. The second version was processed in 2016 in Turku, in Kutomo’s contemporary art space, and it premiered in autumn 2016 at Ääneköski. The third version will be presented at the URB19 festival in Helsinki.

In short, who:

Tero Hytönen graduated as Master of Arts from the Aalto University School of Arts, Design and Architecture in 2014 and will graduate as a choreographer from the Theater Academy of the Arts University at the end of 2019. He is interested in the interface between visual arts and performing arts, and the collision of different sciences in the artistic process. In this piece, this process involves the orientation of future research into the world and its research subjects.

Antti Uimonen graduated from the Master's Degree Program in Future Studies from the University of Turku. With a long dance interest and profession, he is very interested in combining and studying future studies and dance art.

We have known each other for 17 years and have been actively cooperating through that time. From our backgrounds we are both breakdancers, and after settling down in Helsinki we have embarked on our own study and career paths. After his studies, Antti has been employed as a consultant and Tero in the field of art. At the end of our studies, our long history and friendship has raised the question of combining expertise from both our fields. In collaboration, we see a lot of opportunities for expanding and supporting both fields, which can also create new ways of working for others.