URB 17 – leikkiä todella,

eli drinkille mehiläisten kanssa ja ajasta ikuisuuteen somessa

Tervetuloa URB 17 - urbaanin taiteen festivaalille. Yhdeksän elokuun päivän aikana eri puolille Helsinkiä levittäytyy sarja esityksiä, teoksia, työpajoja ja tapahtumia - hetkiä yhdessäololle ja hetkiä omakohtaiselle pohdinnalle. Nuoret taiteen tekijät ja kokijat ovat aina festivaalin keskiössä. Sitä tehdään heille ja heidän kanssaan, ja he viime kädessä tekevät URB-festivaalin. URB-festivaalille on tärkeää että sen esittelemä taide, ajattelu ja toiminta ovat monien saavutettavissa ja että sitä voi lähestyä myös leikkinä, pakottomana yhdessäolona ja uuden näkökulman kohtaamisena.

Käsite urbaani taide on URB-festivaalin monimerkityksinen yläotsikko. Sen viittaussuhde on jatkuvasti ajassa muuttuva ja usein paradoksien sävyttämä. Eikö kaikki taiteeksi määrittyvä ole jossain mielessä urbaania? Tässä hetkessä ja yleisessä kielenkäytössä urbaani tai kaupunkitaide viittaa ensisijaisesti kaupunkitilaan levittäytyvään visuaaliseen kulttuuriin (muraalit, graffitit jne.). Toisaalta urbaanilla taiteella on usein viitattu myös kulttuuristen vähemmistöjen tuottamaan monimuotoiseen taiteeseen ja kulttuuriin, joka on lähtöisin maailman suurista urbaaneista keskittymistä. Taiteen tekijöitä kiinnostanut liike ulos taiteelle pyhitetyistä tiloista on puolestaan tuonut toisenlaisia näkökulmia taiteen ja kaupunkitilan keskinäiseen suhteeseen. URB-festivaali on kiinnostunut kaikista edellä mainituista lähestymistavoista ja siten sen luonne festivaalina on väistämättä lainaileva ja yhdistelevä.                                                                                                            

Festivaalin tämänvuotisen otsikon voi ajatella viittaavan taiteen tapaan lähestyä maailmaamme kysyen sen toisenlaisen järjestäytymisen mahdollisuutta, sekä ehdottaen muutoksia tapaamme mieltää sitä ja löytää siitä mielekkyyttä. Kyse on yleisesti ja usein tiedostamatta hyväksyttyjen kulttuuristen kertomusten ja identiteettien kriittisestä tarkastelusta ja rakentavasta ravistelusta. 

Tämän vuoden URB-festivaalin taustalla häämöttää myös Kiasmassa meneillään oleva ARS17-näyttely ja sen kartoitus milleniaalisukupolven kansainvälisestä taiteesta. Digitaalisen median ja kulttuurin heijastuminen taiteeseen ei tietysti ole mikään aivan uusi asia, mutta niiden viimeaikainen ulottuminen kaikille elämänalueille vaatii uudenlaisen suhteen luomista ja valmiutta kohdata tästä lähtökohdasta luotua taidetta.

Kädessäsi oleva URB 17 -ohjelma sisältää monipuolisen joukon ensi-iltoja, kansainvälisiä vieraita, avajaisia ja tapahtumia. Ne levittäytyvät eri puolille Helsinkiä: keskustaan, Kallioon, Jätkäsaareen, Suomenlinnaan, Pasilaan ja Itäkeskukseen – taidetiloihin ja niiden ulkopuolelle. URB on täten myös mahdollisuus kaupungin sisäiseen taideturismiin. 

Kiitokset kuuluvat kaikille tämän vuoden taiteilijoille, festivaalin toteuttavalle tiimille, tukijoille, yhteistyökumppaneille ja teille, utelias ja kriittinen yleisömme.

Mikael Aaltonen

 

 

URB 17 – Playing with Reality,

or having drinks with bees and being immortal in social media

Welcome to URB 17 - Urban Art Festival. It can be experienced as moments for being together and moments for personal contemplation in a series of performances, works of art, workshops and events spreading around Helsinki during nine days in August. The festival is focusing on young artists and audiences. It is realized with them and for them, and in the end they co-create the URB Festival. An important starting point of URB Festival is that the artistic and intellectual activities it presents are accessible and that they contain elements of playfulness, voluntary togetherness and encounters with new ways of thinking.

The festival is operating under the ambiguous headline of urban art. What it refers to is often paradoxical and constantly changing with time. Isn't everything we define as art in some sense urban? At the moment and in common language use it usually refers to visual art and culture taking place in urban spaces (murals, graffiti etc.). The notion of urban art has also been used as a hypernym for the diverse art and culture forms created by minorities living in large cities. One way to approach this question is linked to the artistic movement of abandoning the spaces dedicated to art. This has opened up new perspectives to the social and spatial intertwinement of art and urban environment. URB Festival is constantly interested in all these changing definitions and approaches. In this sense, the programming of the festival can be described as eclectic. 

The title of this edition refers to the critical and playful way art posits itself in relation to the world we are living in. It is constantly questioning the way it is organized and proposing new ways to perceive and sense it. In this context it has to do with the critical inspection and constructive upsetting of its commonly and often unconsciously held narratives and ideas of identity.

Behind this edition of URB looms Kiasma's ongoing ARS17 exhibition as a survey of the international visual art created by the millennial generation.  The fact that digital media and culture are influencing art is not the latest phenomenon but their recent expansion to all areas of life requires us to rethink and find new attitudes and perspectives related to the art created in these new circumstances.

The program you are holding in your hand contains a number of premieres, international guests, openings and events. They will take place in central Helsinki, Kallio, Jätkäsaari, Suomenlinna, Pasila and Itäkeskus - in art spaces and outside of them. As such URB is a fun opportunity to participate in local art tourism.

I am grateful to all artists of this edition, to festival team, to funders, to partners and to you, our curious and critical audience.

Mikael Aaltonen

URB-festivaali

URB on Kiasma-teatterin tuottama vuosittainen urbaanin taiteen ja kulttuurin festivaali, joka esittelee jatkuvasti muuttuvan kaupunki- ja nuorisokulttuurin vaikutusta nykytaiteen eri muotoihin.

URB tekee tilaa keskeneräisyydelle, mahdollistaa kokeiluja sekä yhdistää yhteisöjä, taiteilijoita ja toimijoita. Festivaalin tapahtumat levittäytyvät museosta ja teattereista erilaisiin kaupunkitiloihin, kysyen millä ehdoilla ja kenelle urbaani taide voi olla olemassa.

Festivaalin ohjelmisto koostuu nuorten kotimaisten tekijöiden kantaesityksistä, kansainvälisistä vierailuista sekä residensseistä, demoesityksistä, taiteilijatapaamisista ja työpajoista, jotka valottavat taiteen tekemisen prosesseja.

Kiasma-teatteri on osa Nykytaiteen museo Kiasmaa ja laajemmin Kansallisgalleriaa.

URB festival

URB is an annual urban art and culture festival that presents the influence of ever-changing urban and youth culture on different forms of contemporary art. The festival is produced by Kiasma Theatre.

URB makes space for incompleteness, enables experiment and connects communities, artists and actors. The festival events spread out from the museum and the black box to various urban spaces, asking to whom and on what terms urban art can exist.

The festival program includes premieres by young Finnish makers, international guest performances as well as residencies, presentations, artist talks and workshops that illuminate the processes of creating art.

Kiasma Theatre is part of Museum of Contemporary Art Kiasma and the Finnish National Gallery.

Festivaalia tukevat / Festival is supported by

Helsingin kulttuurikeskus, Goethe-Institut Finnland, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteistyössä / In collaboration with

Alkovi, Annantalo, HIAP - Helsinki International Artist Programme, Hyvinkään lasten ja nuorten taidekeskus, Puhos ♡ People, Sorbus, Stoa, SIC

Edelliset festivaalit / Previous festivals

URB 16 / URB 15 / URB 14 / URB 13 / URB 12 / URB 11 / URB 10 / URB 09 / URB 08 / URB 07 / URB 06 / URB 05 / URB 04 / URB 03 / URB 02 / URB 01 / URB